Vedtægter

 

 

 

Made by dann@buchmann.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedtægter for
Andelsselskabet Dalby Huse Strands Vandværk AMBA


§ 1. Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 16.september 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dalby Huse Strands Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune.

§ 2. Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3. Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er  medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4. Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
Andelshaverne kan ikke kræve erstatning for skader på vasketøj eller andre genstande der er forvoldt som følge af vandkvaliteten.

§ 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for
selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.


§ 6. Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer eller, hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden.

Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling vedlægges også taksblad, revideret regnskab og budget.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. marts.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse. Formand + 1 bestyrelsesmedlem ( ulige år )
Kasserer + 2 bestyrelsmedlemmer ( lige år ).
7. Valg af bestyrelssuppleanter.
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorssuppleant.
10. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldelse af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 75 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdelse inden 2 måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8. Stemmeret og afstemninger.

Intet medlem har mere end en stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst ¾ af de fremmødte stemmer for.

§ 9. Bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Formand + 1 bestyrelses medlem i ulige år, kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Afgår kasserer eller formand i utide indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med en sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 § 10. Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11. Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de
generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.

§ 12. Opløsning.

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, skal opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13. Ikrafttræden.

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 10. april 2010

De træder i kraft den 10. april 2010
………………………………….
Formanden.
………………………………….
Dirigenten.
 

 

 © Copyright 2018  All rights reserved. Dalby Huse Strands Vandværk           Vagttelefon: 4026 2556 / 3032 2259