Generalforsamling

 

Made by dann@buchmann.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Referat af generalforsamling i
Dalby Huse Strands Vandværk Amba

Lørdag d. 14. april 2018, Rejsestalden, Hovedgaden 29A,
3630 Jægerspris

Dagsorden:

         
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af bestyrelsessuppleant

8.  Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant
 
10. Eventuelt.

________

Ad 1.
Erling Jakobsen byder velkommen til generalforsamlingen.

På bestyrelsens indstilling vælges Allan Vest som dirigent, som takker for valget og starter med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

Der er 25 fremmødte, heraf 16 stemmeberettigede.

Ad 2.
Erling Jakobsen fremlægger sin beretning.
- Poul Ibsgaard, Gedehøjvej 1 spørger til, hvorfor et forhøjet honorar ikke er nævnt i beretningen. Dirigenten bemærker, at det kommer under budgettet.
Erling Jakobsen svarer, at dette fremover vil blive berørt i beretningen samt redegøre for, hvorfor honoraret er stigende.

Der skrides til afstemning.
Beretningen bliver enstemmigt vedtaget.

Ad 3.
Karin Meinicke Andersen fremlægger regnskabet.
- Poul Ibsgaard, Gedehøjvej 1, spørger igen til honorarerne, som formand og kasserer modtager.
- Ib Nolsøe, Broengen 11, spørger til revisionsrapporten og hvorfor de eksterne revisorer ikke gennemgår bilagene.
- Ulla Stallbach, Traneagervej 35 spørger til vedligeholdelse af stophaner og målere i forhold til ansvar.
Erling Jakobsen og Karin Meinicke Andersen besvarer i fællesskab spørgsmålene:
- Honoraret er sat efter den stigende arbejdsbyrde.
- De interne og på generalforsamlingen valgte revisorer gennemgår bilagene.
- Stophaner og målere er vandværkets. Grundejerne er ansvarlige for at der bliver lukket for vandet om vinteren og at der ikke sker frostsprængninger.

Der skrides til afstemning.
1 stemmer imod, 1 stemmer hverken for eller imod og resterende 14 stemmer for, regnskabet er dermed godkendt.

Ad 4.
Karin Meinicke Andersen fremlægger budgettet.
- Ulla, Traneagervej 35, spørger til pladsleje fra TDC, om denne består og i hvilken form.
Karin Meinicke Andersen og Erling Jakobsen svarer, at den består endnu og det forventes at fortsætte.
- Ib, Broengen 11 spørger til udgiften for løn og vagttillæg, hvad disse dækker over.
Karin Meinicke Andersen og Erling Jakobsen svarer at dette dækker honorarer til opgaver samt Svend Jønssons vagttillæg for at håndtere akutte opgaver, når vagttelefonen ringer. Derudover sikrer han sig at der er den tilpas mængde vand pumpet op og sikre at dette gøres om natten, således at dette er billigst, samt en timebetaling for, når man skal ud og håndtere opgaver hos grundejerne.

- Ib, Broengen 11, spørger til telefonudgifter samt hvad disse dækker over.
Karin Meinicke Andersen svarer, at dette dækker dels over telefoni og internet på værket og de to boringer der sender SMS’er med meldinger, vagttelefonen samt hende som kasserers internet.- Ib, Broengen 11, spørger til kørsel og kontrol heraf. Han pointerer samtidig at der bør redegøres for, hvordan bilagene bliver kontrolleret.

Karin Meinicke Andersen vil tage en snak med revisor herom, men det pointeres samtidig, at de af generalforsamlingen valgte revisorer gennemgår og kontrollerer bilagene. Svend svarer at han udelukkende kører, når han har større opgaver og skal have en værktøjskasse med og ellers cykler han. Derudover dækker kørslen over transport til møder
.
- Ib, Broengen 11, pointerer, at bilagene bør kontrolleres af en uvildig, så man ikke ender ud i samme historie som Gørløse vandværk.

Allan Vest læser højt fra revisorerklæringen, hvor de skriver at det hele er i orden og også i forhold til interne revisorers ansvar.

Ibsgaard, Gedehøjvej 1, pointerer, at hun vil mene, at de interne revisorer er uvildige i forhold til bestyrelsen og mener derfor at alt er i orden.

Dette er der enighed om, Svend Jønsson mener også at det er vigtigere, at de interne revisorer har en bedre føling med kontrollen af bilagene.

- Poul Ibsgaard, Gedehøjvej 1, spørger til den løbende stigning af honoraret og hvornår det stopper.
Erling Jakobsen svarer, at det stopper for dette år, men at det ikke er til at vide med budgettet næste år, men at han ikke regner med at det bliver mindre.

Der skrides til afstemning.
Budgettet vedtages enstemmigt.

Ad 5.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6.
Bestyrelsen anbefaler Karin som kasserer samt Svend Jønsson og Bjarne Olsen til bestyrelsen. Disse vælges uden modkandidater.

Ad 7.
Bestyrelsen anbefaler Kjeld Rybjerg og Jette Nielsen.
Disse vælges uden modkandidater som hhv. 1. og 2. suppleant.

Ad 8.
Bestyrelsen anbefaler Svend-Erik Lauridsen, han vælges.

 Ad 9.
Vakant.

Ad 10.
- Ib, Broengen 11, spørger til om der findes et rotationsprincip.
Allan Vest svarer, at det gør der ikke ifølge vedtægterne.
- Svend Jønsson giver nogle praktiske bemærkninger angående måleren og om, hvordan man lukker ned for vandet til vinteren. Husk at slukke for vandet samt at lægge en sten på brønden.
- Poul, Gedehøjvej 1, spørger til udendørshaner og hvad reglerne er.
Svend Jønsson svarer, at det vigtigste er at der er en kontraventil, så vandet ikke løber tilbage i rørene.

- Merete Skovgaard, Hvilehøjvej 5, roser bestyrelsens arbejde.

Erling får en afsluttende bemærkning og takker bestyrelsen for samarbejdet.

Dirigenten Allan Vest afslutter generalforsamlingen.Således opfattet. Referent, Krista Fallesen, Tørveagervej 2


 

 

 © Copyright 2018  All rights reserved. Dalby Huse Strands Vandværk        Vagttelefon: 4026 2556 / 3032 2259